ขายฝากที่ดิน ชัยภูมิ ทำที่ไหน อย่างไรดี

เมื่อมีเหตุจำเป็นจะต้องแปลงทรัพย์สมบัติที่มีอยู่อย่างที่ดินเป็นเงินสด เจ้าของที่บางทีอาจจะต้องนั่งคัดเลือกตัวเลือกว่าจะทำเช่นไรกับที่ดินที่มีอยู่นี้เพื่อได้เงินที่คุ้มและก็เร็วที่สุด จะขายที่ดินก็ยังไม่ต้องการขายขาด จะจำนำที่ดินก็ได้วงเงินที่ไม่เพียงพอน้อยเกินไปกับกิจกรรมที่ใช้ การขายฝากที่ดินก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าดึงดูด

การขายฝากที่ดิน แม้ว่าจะเป็นการขายเหมือนกันกับแนวทางการขายอสังหาริมทรัพย์อื่นๆแม้กระนั้นมันพิเศษได้ด้วยกติกาที่เอื้อให้ผู้ขายฝากสามารถนำเงินมาไถ่ถอนที่ดินที่ขายไปในราคาและก็ในขณะที่กำหนดไว้ของสัญญา มาทำความรู้จักกันว่าการขายฝากที่ดินอันที่จริงแล้ว มีเนื้อหาเช่นไร จำเป็นต้องจัดเตรียมเช่นไร และก็ผู้ขายฝากจะต้องเสียภาษีอากรแบบไหนบ้าง

ขายฝากที่ดินคืออะไร ต่างจากการขายที่ดินอย่างไร

ขายฝากที่ดิน เป็นการทำสัญญาขายที่ดินระหว่างผู้ขายฝากแล้วก็ผู้รับซื้อฝากในสำนักงานที่ดินเฉพาะหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่กรรมสิทธิ์จะเป็นของผู้รับซื้อฝากที่ดินทันทีที่ทำสัญญาเสร็จ สัญญาขายฝากจะไม่เหมือนกับแนวทางการขายทั่วๆไปด้วยข้อแม้ที่ว่าผู้ขายฝากสามารถมาไถ่ที่ดินคืนได้ภายในช่วงเวลาที่สัญญาขายฝากกำหนดไว้ โดยที่ช่วงเวลาสำหรับในการไถ่นั้น คู่สัญญาสามารถทำข้อตกลงเพิ่มเวลาการไถ่ออกได้มากถึง 10 ปีนับจากวันทำสัญญา

ขั้นตอนของการขายฝากที่ดิน

สำหรับในการขายฝากที่ดิน คู่สัญญา ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ขายฝากแล้วก็ผู้รับซื้อฝาก จำต้องไปยื่นคำขอรวมทั้งสอบสวน และก็จดทะเบียนกระบวนการทำสัญญาขายฝากต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในสำนักงานที่ดินจังหวัด สาขา หรืออำเภอที่ที่ดินตั้งอยู่

 1. ติดต่อที่สำนักงานที่ดินเพื่อขอเขียนทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการขายฝากที่ดินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ กับนำหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินไปด้วย สำหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน ให้ยื่นตามคำร้องขอ ท.ด.1 แล้วก็ที่ดินที่ยังไม่มีโฉนดที่ดิน ให้ยื่นคำขอ ท.ด. 1 ก
 2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะสอบสวนผู้ยื่นคำขอ เพื่อพิจารณาสิทธิความรู้ความเข้าใจของคู่สัญญา ตรวจทานกฎระเบียบต่างๆโดยชอบด้วยกฎหมาย สิทธิในที่ดิน ระบุราคาทุนทรัพย์สำหรับเพื่อการจดทะเบียน แล้วก็ระบุปริมาณสินไถ่เป็นจำนวนเงินแจ้งชัด
 3. พนักงานเจ้าหน้าที่จะบันทึกถ้อยคำของคู่สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร และก็ให้ทั้งสองฝ่ายลงนามไว้ข้างหลังสัญญาทุกฉบับว่าผู้ขายฝากและก็ผู้รับซื้อฝากได้รับรู้หลักเกณฑ์การขายฝากที่ดินจากที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งไว้
 4. พนักงานเจ้าหน้าที่จะกำหนดเวลาขายฝาก แล้วก็เวลาไถ่คืนที่ดิน โดยไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่ว่าไม่เกิน 10 ปี เช่น ทำสัญญาขายฝากมีระบุ 1 ปี ตอนวันที่ 4 มี.ค. 2562 สัญญาก็จะถึงกำหนดวันที่ 4 มี.ค. 2563
 5. พนักงานเจ้าหน้าที่จะจดทะเบียนจำพวกของแนวทางการขายฝากตามคำร้องขอที่ยื่นไว้
 6. คู่สัญญาเขียนคำร้องขอเขียนทะเบียนสิทธิและนิติกรรม แล้วทำหนังสือสัญญา และก็จดทะเบียน โดยทำหนังสือสัญญาควรจะมีรายการข้อมูลดังนี้ ชื่อแล้วก็ที่อยู่ของคู่สัญญา รายการรวมทั้งลักษณะทรัพย์สินที่ขายฝาก ราคาขายฝาก ปริมาณสินไถ่ วันที่ขายฝาก รวมทั้งวันถึงกำหนดไถ่
 7. ข้าราชการทำหนังสือสัญญา 3 ฉบับ เพื่อที่สำนักงานที่ดินเก็บไว้ 1 ฉบับ ผู้ขายฝาก 1 ฉบับ แล้วก็ผู้รับซื้อฝากอีก 1 ฉบับ
 8. พนักงานเจ้าหน้าที่แก้ทะเบียนในสารบัญจดทะเบียน
 9. คู่สัญญาลงนามในคำร้องขอเขียนทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และก็หนังสือสัญญา หรือพิมพ์ลายนิ้วมือถ้าไม่อาจจะลงนามได้
 10. กรรมสิทธิ์จะเป็นของผู้รับซื้อฝากโดยทันที ผู้ขายฝากก็จะได้เงินจากวิธีขายฝาก แล้วก็จะต้องจ่ายค่าดอกทุกเดือนดังที่สัญญากำหนดไว้ ตราบจนกระทั่งจะครบสัญญาไถ่

ประเภทการจดทะเบียนในการขายฝาก

ประเภท
คำอธิบาย

ขายฝาก มีกำหนด… ปี

ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นมาจดทะเบียนขายฝากที่ดินทั้งแปลง

ขายฝากเฉพาะส่วน มีกำหนด… ปี

 

ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นมาจดทะเบียนขายฝากที่ดินเฉพาะแปลง

ไถ่จากขายฝาก/ขายฝากเฉพาะส่วน

ผู้ที่ขายฝากมาใช้สิทธิไถ่ขายฝากภายในระยะเวลาในสัญญา

แบ่งไถ่จากขายฝาก

ผู้ที่ขายฝากมาไถ่ขายฝากที่ดินไปบางแปลง โดยยังมีแปลงที่ยังคงสถานะขายฝากอยู่

โอนสิทธิการไถ่จากขายฝาก/ขายฝากเฉพาะส่วน

ผู้ขายฝากต้องการโอนสิทธิการไถ่ให้บุคคลอื่น ผู้รับซื้อฝากรับทราบและให้ถ้อยคำยินยอม

ปลดเงื่อนไขการไถ่จากขายฝาก/ขายฝากเฉพาะส่วน

ผู้ขายฝากขอสละสิทธิการไถ่จากขายฝาก และตกลงกันแล้วระหว่างผู้รับซื้อฝากในขณะที่สัญญายังไม่ถึงกำหนด

โอนมรดกสิทธิการไถ่

ผู้ขายฝากเสียชีวิตระหว่างที่สัญญายังไม่ครบกำหนดไถ่ และสิทธิการไถ่ตกไปยังทายาทของผู้ขายฝาก

ระงับสิทธิการไถ่ (หนี้เกลื่อนกลืนกัน)

 

ผู้มีสิทธิการไถ่ (ผู้ขายฝาก) และผู้รับการไถ่ (ผู้รับซื้อฝาก) ตกมาเป็นบุคคลเดียวกัน หนี้ที่ขายฝากระงับสิ้นไป

ขยายกำหนดเวลาไถ่จากขายฝาก ครั้งที่…

ผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝากตกลงขยายเวลาไถ่จากที่กำหนด (รวมแล้วต้องไม่เกิน 10 ปี นับจากวันทำสัญญา)

แบ่งแยกในนามเดิม (ระหว่างขายฝาก) หรือ แบ่งกรรมสิทธิ์รวม (ระหว่างขายฝากเฉพาะส่วน)

ทำในกรณีที่ผู้รับซื้อฝากต้องการแบ่งแยกที่ดินออกจากกันหลังจากที่มีการจดทะเบียนขายฝากที่ดินแล้ว

 

ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมขายฝากที่ดิน

สำหรับการขายฝาก กรมที่ดินกำหนดให้ผู้กระทำรายการเสียค่าใช้จ่ายเป็น 4 รายการสำคัญๆซึ่งแบ่งเป็นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนขายฝาก ภาษีรายได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ แล้วก็อากรแสตมป์ โดยทางกรมที่ดินบางทีอาจคิดค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการสำหรับในการทำแต่ละรายการต่างกันออกไปตามจำพวกที่ผู้ขายฝากจดทะเบียน รวมทั้งยังมีกฎเกณฑ์บางข้อที่ผู้ขายฝากควรจะซักถามกับข้าราชการที่สำนักงานที่ดินก่อน เพื่อแนวทางการขายฝากเป็นไปอย่างสบาย

ค่าธรรมเนียม

การเก็บค่าธรรมเนียมในการขายฝากที่ดินแบ่งออกตามการจดทะเบียน 2 ประเภท ดังนี้

 • การจดทะเบียนประเภทมีทุนทรัพย์ คิดอัตราร้อยละ 2 ของราคาประเมินทรัพย์
  1. ขายฝาก
  2. โอนสิทธิการไถ่จากขายฝาก
 • การจดทะเบียนประเภทไม่มีทุนทรัพย์ มีค่าธรรมเนียม 50 บาท
  1. ไถ่จากขายฝาก
  2. แบ่งไถ่จากขายฝาก
  3. โอนมรดกสิทธิการไถ่
  4. ระงับสิทธิการไถ่ (หนี้เกลื่อนกลืนกัน)
  5. ปลดเงื่อนไขการไถ่จากขายฝาก
  6. ขยายกำหนดเวลาไถ่จากขายฝาก

ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย

เรียกเก็บเป็นเงินเหมือนกับแนวทางการขายทั่วๆไป มีข้อบัญญัติจากที่หนังสือกรมสรรพากรกำหนดไว้ ซึ่งอัตราจะไม่เหมือนกันไปตามชนิดการจดทะเบียนสำหรับเพื่อการขายฝาก

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

เป็นไปตามที่กรมที่ดินระบุ โดยทำขายฝากอสังหาริมทรัพย์ภายในเวลา 5 ปี นับจากวันที่ได้อสังหาริมทรัพย์มา จะต้องเสียค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือสามารถสอบถามเพิ่มอีกได้ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ในสำนักงานที่ดิน

อากรแสตมป์

เรียกเก็บปริมาณร้อยละ 50 สตางค์ โดยคำนวณจากเงินทุนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือราคาประเมินทุนทรัพย์ในวันที่จดทะเบียนไถ่ถอนจากขายฝากที่ดิน

เอกสารที่ต้องใช้ในการขายฝาก

เอกสารที่ผู้ขายฝากต้องใช้ระหว่างการดำเนินการ กรมที่ดินกำหนดให้ผู้ขายฝากเตรียมเอกสารเหล่านี้

 1. หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินฉบับจริง
 2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขายฝาก และใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 3. ทะเบียนบ้าน
 4. ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

การไถ่ถอนที่ดิน

ผู้ขายฝากที่อยากไถ่ที่ดินคืน สามารถไปวางทรัพย์ที่เป็นสินไถ่ไว้ในสำนักงานที่ดินได้ภายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาขายฝาก หรือด้านในหกเดือนนับจากวันถึงกำหนดที่แจ้งเอาไว้ในสัญญาขายฝาก หรือถ้าเกิดผู้ขายฝากไม่อาจจะใช้สิทธิไถ่ด้วยสาเหตุใดๆที่ผู้ขายฝากมิได้ทำผิดสัญญาเอง ก็ให้ไปวางทรัพย์ก่อนถึงเวลาวันในสัญญา 30 วัน โดยทรัพย์ที่วางควรเป็นจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในวันที่ทำสัญญาขายฝาก

ผู้มีสิทธิไถ่ถอน

 1. ผู้ขายเดิม หรือทายาทของผู้ขายเดิม
 2. ผู้รับโอนทรัพย์สิน หรือรับโอนสิทธิเหนือทรัพย์สินนั้น

ขั้นตอนวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่

สำหรับในการวางทรัพย์เพื่อไถ่ที่ดินคืน ผู้ขายฝากที่ดินสามารถติดต่อเพื่อวางทรัพย์เป็นสินไถ่ได้ที่สำนักงานที่ดินที่จดทะเบียนขายฝาก แล้วก็ สำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดินกรุงเทพ กรมที่ดินมีขั้นตอนให้ผู้ขายฝากประพฤติตามสำหรับการติดต่อขอวางทรัพย์ ดังต่อไปนี้

 1. ยื่นคำขอ ท.ด. 9 พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง (หรือยื่นที่สำนักงานที่ดินอื่น แล้วแจ้งเพื่อให้พนักงานระบุข้อความด้วยตัวอักษรสีแดงว่า คำขอต่างสำนักงาน)
 2. ผู้ขายฝากแสดงเหตุผลที่ขอวางทรัพย์ไถ่ และกำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับซื้อฝากปฏิบัติก่อนรับเงิน
 3. พนักงานจะพิจารณาสั่ง รับวางทรัพย์ หรือ ไม่รับวางทรัพย์
 4. รับใบสั่งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วเอาทรัพย์ไปชำระที่การเงิน ต้องมีใบเสร็จทุกครั้งหลังทำรายการเสร็จ
 5. พนักงานลงบัญชีอายัดเพื่อไม่ให้ผู้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนำที่ดินนั้นไปจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมอื่นๆ
 6. สำนักงานที่ดินทำหนังสือแจ้งผู้รับซื้อฝากมาขอรับสินไถ่ โดยผู้รับซื้อฝากต้องไปยื่นคำขอพร้อมหลักฐานเพื่อไปรับสินไถ่
 7. สำนักงานที่ดินทำหนังสือแจ้งผู้ขายฝากให้รับรู้ว่าผู้รับซื้อฝากมายื่นคำขอรับสินไถ่แล้ว
 8. ไม่มีค่าธรรมเนียมในการทำรายการตามหนังสือระเบียบกรมที่ดิน

การขยายเวลาไถ่ถอน

ถ้าเกิดปรารถนาเลื่อนเวลาไถ่ตามสัญญา ในขณะที่ยังอยู่ในสัญญาให้ผู้ขายฝากรวมทั้งผู้รับซื้อฝากมาดำเนินการจดทะเบียนขยายตั้งเวลาไถ่ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในสำนักงานที่ดิน พร้อมกับมีหรือไม่มีหนังสือหรือหลักฐานหนังสือเซ็นชื่อของผู้รับซื้อฝาก การจดทะเบียนเพื่อเพิ่มเวลาไถ่จะทำจำนวนกี่ครั้งก็ได้ แม้กระนั้นจำต้องอยู่ในระยะ 10 ปี นับจากวันทำสัญญาขายฝากที่ดิน

ขายฝากที่ดิน ชัยภูมิ ที่ไหนได้เงินดี

การขายฝากที่ดินเป็นการทำนิติกรรมขายระหว่างผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก  มีความน่าเชื่อถือสูงเพราะทำสัญญารับรองการขายต่อหน้าเจ้าหน้าที่พนักงาน ณ ที่สำนักงานที่ดิน ด้วยข้อตกลงว่าผู้ขายฝากสามารถมาไถ่ถอนที่ดินคืนได้ภายในเวลาที่กำหนด เหมาะกับเจ้าของที่ดินที่ไม่ต้องการขายขาดเหมือนกับการขายทั่วไป และได้วงเงินที่สูงมากกว่าการจำนองโดยจะได้ประมาณ 40 – 70% ของราคาประเมินทรัพย์

แต่เนื่องจากเป็นการขาย กรรมสิทธิ์ของที่ดินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันที และการทำรายการแต่ละครั้ง ผู้ขายฝากต้องเสียค่าใช้จ่ายหลายรายการซึ่งประกอบไปด้วย ค่าธรรมเนียม ภาษีรายได้ ภาษีเฉพาะ และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและ/หรืออากรแสตมป์ และหากผู้ขายฝากต้องการต่อสัญญาการขายไถ่ก็จำเป็นต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าภาษีใหม่อีกรอบ เป็นการเสียเงินที่ซ้ำซ้อนและอาจไม่คุ้มในระยะยาวหากต้องการเงินด่วนที่มาจากการขายที่ดิน เจ้าของที่ดินจึงอาจต้องพิจารณาถึงการใช้ที่ดินที่มีอยู่มาแปลงเป็นเงินสดในวิธีอื่นๆ อย่างเช่น สินเชื่อโฉนดที่ดิน ที่จะให้ค่าตอบแทนมากกว่า และไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกยิบย่อย

สรุป - ขายฝากที่ดินชัยภูมิ

การขายฝากที่ดินเป็นการขายต้นแบบหนึ่งที่ผู้ขายฝากสามารถนำเงินไปไถ่ที่ดินคืนได้จากผู้รับซื้อฝาก การจดทะเบียนขายฝากและก็หนังสือสัญญา ทั้งยังผู้ขายฝากและก็ผู้รับซื้อฝาก(คู่สัญญา) จะต้องมาทำต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ในสำนักงานที่ดิน แนวทางการขายฝากก็เลยเป็นการทำสัญญาที่น่าไว้ใจ และก็ให้วงเงินที่สูงถึง 40-70% ของราคาประเมินที่ดิน

อย่างไรก็ดี กระบวนการทำรายการแต่ละครั้ง จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายย่อยอีกหมายถึงค่าธรรมเนียม ค่าภาษีเฉพาะ ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและก็อากรณ์แสตมป์ ผู้ขายฝากยังจำเป็นต้องเสียค่าดอกที่บางทีอาจสูงสูงถึงปริมาณร้อยละ 15 ต่อปี หรือมากยิ่งกว่านั้นถ้าหากมีการเรียกเสริมเติมจากผู้รับซื้อฝาก ทั้งกรรมสิทธิ์ที่ดินก็จะเปลี่ยนเป็นของผู้รับซื้อฝากไปทันทีทันใดข้างหลังทำสัญญาเสร็จ ทำให้ผู้ขายฝากไม่มีอิสระสำหรับในการทำประโยชน์บนพื้นที่ดินนั้นถ้าหากว่าไม่มีการตกลงกันก่อน

บทความที่เกี่ยวข้อง : , ,

แหล่งขายฝากที่ดินกรุงเทพ จำนำ จำนองโฉนดที่ดินที่ไหนดี

เมื่อมีเหตุจำเป็นจำต้องแปลงทรัพย์สินที่มีอยู่อย่างที่ดินเป็นเงินสด เจ้าของที่บางทีอาจจะต้องนั่งคัดเลือกตัวเลือกว่าจะทำยังไงกับที่ดินที่มีอยู่นี้เพื่อให้ได้เงินที่คุ้มและก็เร็วทันใจ

อ่านเพิ่มเติม »

ขายฝากที่ดิน กาฬสินธุ์ ทำที่ไหน อย่างไรดี

เมื่อมีเหตุจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ที่มีอยู่อย่างที่ดินเป็นเงินสด เจ้าของที่บางทีอาจจำต้องนั่งคัดเลือกตัวเลือกว่าจะทำยังไงกับที่ดินที่มีอยู่นี้เพื่อได้เงินที่คุ้มรวมทั้งรว

อ่านเพิ่มเติม »

ขายฝากที่ดิน ขอนแก่น ทำที่ไหน อย่างไรดี

เมื่อมีเหตุจำเป็นจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ที่มีอยู่อย่างที่ดินเป็นเงินสด เจ้าของที่บางทีอาจจะต้องนั่งคัดเลือกตัวเลือกว่าจะทำเช่นไรกับที่ดินที่มีอยู่นี้เพื่อได้เงินที่คุ้มรวมทั

อ่านเพิ่มเติม »