ขายฝากที่ดิน โคราช ทำที่ไหน อย่างไรดี

เมื่อมีเหตุจำเป็นต้องเปลี่ยนทรัพย์ที่มีอยู่อย่างที่ดินเป็นเงินสด เจ้าของที่ดินอาจต้องนั่งคัดตัวเลือกว่าจะทำอย่างไรกับที่ดินที่มีอยู่นี้เพื่อให้ได้เงินที่คุ้มและรวดเร็วที่สุด จะขายที่ดินก็ยังไม่อยากขายขาด จะจำนองที่ดินก็ได้วงเงินที่น้อยเกินไปไม่เพียงพอกับกิจกรรมที่ใช้ การขายฝากที่ดินจึงกลายเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ

การขายฝากที่ดิน แม้จะเป็นการขายเช่นเดียวกับการขายอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ แต่มันพิเศษได้ด้วยข้อตกลงที่เอื้อให้ผู้ขายฝากสามารถนำเงินมาไถ่ถอนที่ดินที่ขายไปในราคาและเวลาที่กำหนดไว้ของสัญญา มาทำความรู้จักกันว่าการขายฝากที่ดินจริงๆ แล้ว มีรายละเอียดอย่างไร ต้องเตรียมการอย่างไร และผู้ขายฝากต้องเสียภาษีแบบไหนบ้าง

ขายฝากที่ดินคืออะไร ต่างจากการขายที่ดินอย่างไร

ขายฝากที่ดิน เป็นการทำสัญญาขายที่ดินระหว่างผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก ณ สำนักงานที่ดินต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่กรรมสิทธิ์จะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากที่ดินโดยทันทีที่ทำสัญญาเสร็จ สัญญาขายฝากจะแตกต่างจากการขายทั่วไปด้วยเงื่อนไขที่ว่าผู้ขายฝากสามารถมาไถ่ที่ดินคืนได้ภายในเวลาที่สัญญาขายฝากระบุไว้ โดยที่ระยะเวลาในการไถ่นั้น คู่สัญญาสามารถทำข้อตกลงขยายเวลาการไถ่ออกได้มากถึง 10 ปีนับจากวันทำสัญญา

ขั้นตอนในการขายฝากที่ดิน

ในการขายฝากที่ดิน คู่สัญญา ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก ต้องไปยื่นคำขอและสอบสวน และจดทะเบียนการทำสัญญาขายฝากต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัด สาขา หรืออำเภอที่ที่ดินตั้งอยู่

 1. ติดต่อที่สำนักงานที่ดินเพื่อขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการขายฝากที่ดินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมกับนำหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินไปด้วย สำหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน ให้ยื่นตามคำขอ ท.ด.1 และที่ดินที่ยังไม่มีโฉนดที่ดิน ให้ยื่นคำขอ ท.ด. 1 ก
 2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะสอบสวนผู้ยื่นคำขอ เพื่อตรวจสอบสิทธิความสามารถของคู่สัญญา ตรวจสอบข้อกำหนดต่างๆ ตามกฎหมาย สิทธิในที่ดิน กำหนดราคาทุนทรัพย์ในการจดทะเบียน และกำหนดจำนวนสินไถ่เป็นจำนวนเงินชัดเจน
 3. พนักงานเจ้าหน้าที่จะบันทึกถ้อยคำของคู่สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ทั้งสองฝ่ายลงลายมือชื่อไว้หลังสัญญาทุกฉบับว่าผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝากได้รับทราบหลักเกณฑ์การขายฝากที่ดินตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งไว้
 4. พนักงานเจ้าหน้าที่จะกำหนดเวลาขายฝาก และเวลาไถ่คืนที่ดิน โดยไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี ตัวอย่างเช่น  ทำสัญญาขายฝากมีกำหนด 1 ปี เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2562 สัญญาก็จะครบกำหนดวันที่ 4 มี.ค. 2563
 5. พนักงานเจ้าหน้าที่จะจดทะเบียนประเภทของการขายฝากตามคำขอที่ยื่นไว้
 6. คู่สัญญาเขียนคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม แล้วทำหนังสือสัญญา และจดทะเบียน โดยการทำหนังสือสัญญาจะต้องมีรายการข้อมูลดังต่อไปนี้ ชื่อและที่อยู่ของคู่สัญญา รายการและลักษณะทรัพย์สินที่ขายฝาก ราคาขายฝาก จำนวนสินไถ่ วันที่ขายฝาก และวันครบกำหนดไถ่
 7. เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือสัญญา 3 ฉบับ เพื่อให้ที่สำนักงานที่ดินเก็บไว้ 1 ฉบับ ผู้ขายฝาก 1 ฉบับ และผู้รับซื้อฝากอีก 1 ฉบับ
 8. พนักงานเจ้าหน้าที่แก้ทะเบียนในสารบัญจดทะเบียน
 9. คู่สัญญาลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และหนังสือสัญญา หรือพิมพ์ลายนิ้วมือหากไม่สามารถลงลายมือชื่อได้
 10. กรรมสิทธิ์จะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันที ผู้ขายฝากก็จะได้เงินจากการขายฝาก และต้องชำระค่าดอกเบี้ยทุกเดือนตามที่สัญญากำหนดไว้ จนกว่าจะครบสัญญาไถ่

ประเภทการจดทะเบียนในการขายฝาก

ประเภท
คำอธิบาย

ขายฝาก มีกำหนด… ปี

ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นมาจดทะเบียนขายฝากที่ดินทั้งแปลง

ขายฝากเฉพาะส่วน มีกำหนด… ปี

 

ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นมาจดทะเบียนขายฝากที่ดินเฉพาะแปลง

ไถ่จากขายฝาก/ขายฝากเฉพาะส่วน

ผู้ที่ขายฝากมาใช้สิทธิไถ่ขายฝากภายในระยะเวลาในสัญญา

แบ่งไถ่จากขายฝาก

ผู้ที่ขายฝากมาไถ่ขายฝากที่ดินไปบางแปลง โดยยังมีแปลงที่ยังคงสถานะขายฝากอยู่

โอนสิทธิการไถ่จากขายฝาก/ขายฝากเฉพาะส่วน

ผู้ขายฝากต้องการโอนสิทธิการไถ่ให้บุคคลอื่น ผู้รับซื้อฝากรับทราบและให้ถ้อยคำยินยอม

ปลดเงื่อนไขการไถ่จากขายฝาก/ขายฝากเฉพาะส่วน

ผู้ขายฝากขอสละสิทธิการไถ่จากขายฝาก และตกลงกันแล้วระหว่างผู้รับซื้อฝากในขณะที่สัญญายังไม่ถึงกำหนด

โอนมรดกสิทธิการไถ่

ผู้ขายฝากเสียชีวิตระหว่างที่สัญญายังไม่ครบกำหนดไถ่ และสิทธิการไถ่ตกไปยังทายาทของผู้ขายฝาก

ระงับสิทธิการไถ่ (หนี้เกลื่อนกลืนกัน)

 

ผู้มีสิทธิการไถ่ (ผู้ขายฝาก) และผู้รับการไถ่ (ผู้รับซื้อฝาก) ตกมาเป็นบุคคลเดียวกัน หนี้ที่ขายฝากระงับสิ้นไป

ขยายกำหนดเวลาไถ่จากขายฝาก ครั้งที่…

ผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝากตกลงขยายเวลาไถ่จากที่กำหนด (รวมแล้วต้องไม่เกิน 10 ปี นับจากวันทำสัญญา)

แบ่งแยกในนามเดิม (ระหว่างขายฝาก) หรือ แบ่งกรรมสิทธิ์รวม (ระหว่างขายฝากเฉพาะส่วน)

ทำในกรณีที่ผู้รับซื้อฝากต้องการแบ่งแยกที่ดินออกจากกันหลังจากที่มีการจดทะเบียนขายฝากที่ดินแล้ว

ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมขายฝากที่ดิน

ในการขายฝาก กรมที่ดินกำหนดให้ผู้ทำรายการเสียค่าใช้จ่ายเป็น 4 รายการหลักๆ ซึ่งแบ่งเป็นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนขายฝาก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ โดยทางกรมที่ดินอาจคิดค่าบริการในการทำแต่ละรายการแตกต่างกันออกไปตามประเภทที่ผู้ขายฝากจดทะเบียน และยังมีข้อกำหนดบางข้อที่ผู้ขายฝากควรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดินก่อน เพื่อให้การขายฝากเป็นไปอย่างราบรื่น

ค่าธรรมเนียม

การเก็บค่าธรรมเนียมในการขายฝากที่ดินแบ่งออกตามการจดทะเบียน 2 ประเภท ดังนี้

 • การจดทะเบียนประเภทมีทุนทรัพย์ คิดอัตราร้อยละ 2 ของราคาประเมินทรัพย์
  1. ขายฝาก
  2. โอนสิทธิการไถ่จากขายฝาก
 • การจดทะเบียนประเภทไม่มีทุนทรัพย์ มีค่าธรรมเนียม 50 บาท
  1. ไถ่จากขายฝาก
  2. แบ่งไถ่จากขายฝาก
  3. ปลดเงื่อนไขการไถ่จากขายฝาก
  4. ระงับสิทธิการไถ่ (หนี้เกลื่อนกลืนกัน)
  5. ขยายกำหนดเวลาไถ่จากขายฝาก
  6. โอนมรดกสิทธิการไถ่

ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย

เรียกเก็บเป็นเงินเช่นเดียวกับการขายทั่วไป มีข้อปฏิบัติตามที่หนังสือกรมสรรพากรกำหนดไว้ ซึ่งอัตราจะแตกต่างไปตามประเภทการจดทะเบียนในการขายฝาก

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

เป็นไปตามที่กรมที่ดินกำหนด โดยการทำขายฝากอสังหาริมทรัพย์ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ได้อสังหาริมทรัพย์มา ต้องเสียค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน

อากรแสตมป์

เรียกเก็บร้อยละ 50 สตางค์ โดยคำนวณจากทุนทรัพย์การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือราคาประเมินทุนทรัพย์ในวันที่จดทะเบียนไถ่ถอนจากขายฝากที่ดิน

เอกสารที่ต้องใช้ในการขายฝาก

เอกสารที่ผู้ขายฝากต้องใช้ระหว่างการดำเนินการ กรมที่ดินกำหนดให้ผู้ขายฝากเตรียมเอกสารเหล่านี้

 1. หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินฉบับจริง
 2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขายฝาก และใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 3. ทะเบียนบ้าน
 4. ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

การไถ่ถอนที่ดิน

ผู้ขายฝากที่ต้องการไถ่ที่ดินคืน สามารถไปวางทรัพย์ที่เป็นสินไถ่ไว้ ณ สำนักงานที่ดินได้ภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาขายฝาก หรือภายในหกเดือนนับแต่วันครบกำหนดที่แจ้งไว้ในสัญญาขายฝาก หรือหากผู้ขายฝากไม่สามารถใช้สิทธิไถ่ด้วยเหตุผลใดๆ ที่ผู้ขายฝากไม่ได้ทำผิดสัญญาเอง ก็ให้ไปวางทรัพย์ก่อนถึงกำหนดวันในสัญญา 30 วัน โดยทรัพย์ที่วางต้องเป็นจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในวันที่ทำสัญญาขายฝาก

ผู้มีสิทธิไถ่ถอน

 1. ผู้ขายเดิม หรือทายาทของผู้ขายเดิม
 2. ผู้รับโอนทรัพย์สิน หรือรับโอนสิทธิเหนือทรัพย์สินนั้น

ขั้นตอนวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่

ในการวางทรัพย์เพื่อไถ่ที่ดินคืน ผู้ขายฝากที่ดินสามารถติดต่อเพื่อวางทรัพย์เป็นสินไถ่ได้ทั้งที่สำนักงานที่ดินที่จดทะเบียนขายฝาก และ สำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดินกรุงเทพ กรมที่ดินมีขั้นตอนให้ผู้ขายฝากทำตามในการติดต่อขอวางทรัพย์ ดังนี้

 1. ยื่นคำขอ ท.ด. 9 พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง (หรือยื่นที่สำนักงานที่ดินอื่น แล้วแจ้งเพื่อให้พนักงานระบุข้อความด้วยตัวอักษรสีแดงว่า คำขอต่างสำนักงาน)
 2. ผู้ขายฝากแสดงเหตุผลที่ขอวางทรัพย์ไถ่ และกำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับซื้อฝากปฏิบัติก่อนรับเงิน
 3. พนักงานจะพิจารณาสั่ง รับวางทรัพย์ หรือ ไม่รับวางทรัพย์
 4. รับใบสั่งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วเอาทรัพย์ไปชำระที่การเงิน ต้องมีใบเสร็จทุกครั้งหลังทำรายการเสร็จ
 5. พนักงานลงบัญชีอายัดเพื่อไม่ให้ผู้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนำที่ดินนั้นไปจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมอื่นๆ
 6. สำนักงานที่ดินทำหนังสือแจ้งผู้รับซื้อฝากมาขอรับสินไถ่ โดยผู้รับซื้อฝากต้องไปยื่นคำขอพร้อมหลักฐานเพื่อไปรับสินไถ่
 7. สำนักงานที่ดินทำหนังสือแจ้งผู้ขายฝากให้รับรู้ว่าผู้รับซื้อฝากมายื่นคำขอรับสินไถ่แล้ว
 8. ไม่มีค่าธรรมเนียมในการทำรายการตามหนังสือระเบียบกรมที่ดิน

การขยายเวลาไถ่ถอน

หากต้องการขยายเวลาไถ่ตามสัญญา ในระหว่างที่ยังอยู่ในสัญญาให้ผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝากมาดำเนินการจดทะเบียนขยายกำหนดเวลาไถ่ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน พร้อมทั้งมีหรือไม่มีหนังสือหรือหลักฐานหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับซื้อฝาก การจดทะเบียนเพื่อขยายเวลาไถ่จะทำกี่ครั้งก็ได้ แต่ต้องอยู่ภายในระยะ 10 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาขายฝากที่ดิน

ขายฝากที่ดินที่ไหนในโคราชได้เงินดี

การขายฝากที่ดินเป็นการทำนิติกรรมขายระหว่างผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก  มีความน่าเชื่อถือสูงเพราะทำสัญญารับรองการขายต่อหน้าเจ้าหน้าที่พนักงาน ณ ที่สำนักงานที่ดิน ด้วยข้อตกลงว่าผู้ขายฝากสามารถมาไถ่ถอนที่ดินคืนได้ภายในเวลาที่กำหนด เหมาะกับเจ้าของที่ดินที่ไม่ต้องการขายขาดเหมือนกับการขายทั่วไป และได้วงเงินที่สูงมากกว่าการจำนองโดยจะได้ประมาณ 40 – 70% ของราคาประเมินทรัพย์

แต่เนื่องจากเป็นการขาย กรรมสิทธิ์ของที่ดินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันที และการทำรายการแต่ละครั้ง ผู้ขายฝากต้องเสียค่าใช้จ่ายหลายรายการซึ่งประกอบไปด้วย ค่าธรรมเนียม ภาษีรายได้ ภาษีเฉพาะ และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและ/หรืออากรแสตมป์ และหากผู้ขายฝากต้องการต่อสัญญาการขายไถ่ก็จำเป็นต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าภาษีใหม่อีกรอบ เป็นการเสียเงินที่ซ้ำซ้อนและอาจไม่คุ้มในระยะยาวหากต้องการเงินด่วนที่มาจากการขายที่ดิน เจ้าของที่ดินจึงอาจต้องพิจารณาถึงการใช้ที่ดินที่มีอยู่มาแปลงเป็นเงินสดในวิธีอื่นๆ ที่จะให้ค่าตอบแทนมากกว่า และไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกยิบย่อย

เพื่อนแท้ เงินด่วน ยินดีให้บริการสินเชื่อโฉนดที่ดิน

ซึ่งเป็นบริการสินเชื่อกู้ยืมที่เจ้าของที่ดินสามารถนำโฉนดที่ดินที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อยู่ มาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันทำรายการกู้ยืมเงินสดได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยเจ้าของที่ดินยังคงมีสิทธิทำประโยชน์บนผืนที่ดินนั้นๆ เพื่อนแท้ คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำโดยเริ่มที่ร้อยละ 0.6 ต่อเดือน ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่ต้องจดทะเบียนขายฝากที่ดินให้วุ่นวาย และให้เวลาผ่อนยาวนานมากถึง 48 เดือนซึ่งสามารถเลือกแผนระยะเวลาจ่ายคืนได้

สินเชื่อโฉนดที่ดินของเพื่อนแท้ ในวันที่ทำสัญญาสินเชื่อ ใช้เพียงแค่บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของที่ดินและผู้ค้ำประกัน สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง ใบโฉนดที่ดิน น.ส.4 หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.3 ก เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน และสมุดบัญชีธนาคารของเจ้าของที่ดิน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เพื่อนแท้ เงินด่วน สาขาใกล้บ้าน หรือโทร 02-114-8988

สรุป - ขายฝากที่ดินโคราช

การขายฝากที่ดินเป็นการขายรูปแบบหนึ่งที่ผู้ขายฝากสามารถนำเงินไปไถ่ที่ดินคืนได้จากผู้รับซื้อฝาก การจดทะเบียนขายฝากและหนังสือสัญญา ทั้งผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก(คู่สัญญา) ต้องมาทำต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน การขายฝากจึงเป็นการทำสัญญาที่น่าเชื่อถือ และให้วงเงินที่สูงถึง 40-70% ของราคาประเมินที่ดิน

อย่างไรก็ตาม การทำรายการแต่ละครั้ง ต้องเสียค่าใช้จ่ายย่อยอีก คือ ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีเฉพาะ ภาษีรายได้ ณ ที่จ่ายและอากรณ์แสตมป์ ผู้ขายฝากยังต้องเสียค่าดอกเบี้ยที่อาจสูงมากถึงร้อยละ 15 ต่อปี หรือมากกว่านั้นหากมีการเรียกเพิ่มเติมจากผู้รับซื้อฝาก อีกทั้งกรรมสิทธิ์ที่ดินก็จะกลายเป็นของผู้รับซื้อฝากไปโดยทันทีหลังทำสัญญาเสร็จ ทำให้ผู้ขายฝากไม่มีอิสระในการทำประโยชน์บนพื้นที่ดินนั้นหากไม่มีการตกลงกันก่อน

บทความที่เกี่ยวข้อง : , ,

แหล่งขายฝากที่ดินกรุงเทพ จำนำ จำนองโฉนดที่ดินที่ไหนดี

เมื่อมีเหตุจำเป็นจำต้องแปลงทรัพย์สินที่มีอยู่อย่างที่ดินเป็นเงินสด เจ้าของที่บางทีอาจจะต้องนั่งคัดเลือกตัวเลือกว่าจะทำยังไงกับที่ดินที่มีอยู่นี้เพื่อให้ได้เงินที่คุ้มและก็เร็วทันใจ

อ่านเพิ่มเติม »

ขายฝากที่ดิน กาฬสินธุ์ ทำที่ไหน อย่างไรดี

เมื่อมีเหตุจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ที่มีอยู่อย่างที่ดินเป็นเงินสด เจ้าของที่บางทีอาจจำต้องนั่งคัดเลือกตัวเลือกว่าจะทำยังไงกับที่ดินที่มีอยู่นี้เพื่อได้เงินที่คุ้มรวมทั้งรว

อ่านเพิ่มเติม »

ขายฝากที่ดิน ขอนแก่น ทำที่ไหน อย่างไรดี

เมื่อมีเหตุจำเป็นจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ที่มีอยู่อย่างที่ดินเป็นเงินสด เจ้าของที่บางทีอาจจะต้องนั่งคัดเลือกตัวเลือกว่าจะทำเช่นไรกับที่ดินที่มีอยู่นี้เพื่อได้เงินที่คุ้มรวมทั

อ่านเพิ่มเติม »